fbpx

Kategori: Lärmiljöer

KURSER - UTBILDNING - FÖRLAG

Är det som är nödvändigt för vissa elever alltid bra för alla andra? – Om arbetet med tillgängligt lärande

På många skolor och i kommuner pågår ett arbete kring tillgängligt lärande, något som jag tycker är bra och nödvändigt. Men, i implementeringsarbetet är det viktigt att ställa sig frågan om det som är ett nödvändigt och hjälpsamt stöd för att öka tillgängligheten för en elev eller en elevgrupp alltid automatiskt bra för alla andra?

PASS, differentiering och inkludering

Idag föreläser jag på konferensen ”Differentiering och inkludering” och pratar om hjärnan, PASS-processer och hur vi måste ta hänsyn till dessa i undervisningens utformning och i arbetet med att göra lärandet tillgängligt för våra barn och elever. Vill du lära dig mer om PASS-processerna genomför vi vår Certifieringskurs i PASS och CAS 3-4 november som …

Rapport från EARLIs konferens om skolsvårigheter och inkludering

Jag deltog i EARLIs forskningskonferens 10-12 augusti anordnat av mitt gästuniversitet UCL Institute of Education i London, via nätet. Temat i år var ”Learning difficulties and Inclusion”. I detta blogginlägg kommer jag att sammanfatta några intressanta föreläsningar och diskussioner. I nästa blogginlägg kommer jag att referera till vår spännande forskning kring elevers förmågor i det …

Vilken roll spelar handledningsmetodiken för elevhälsoarbetet – samt – PASS-modellen som verktyg för kartläggning och utredning av behov

Jag vill tipsa om två av höstens mycket uppskattade utbildningar som utgör två viktiga ben i ett fungerande barn- och elevhälsoarbete på en förskola eller skola: ”En fungerande handlednings- och samtalsmetodik är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för ett främjande, förebyggande och åtgärdande arbete på en förskola eller skola.” Vi har alla varit på både …

Om hemarbete, distansundervisning och självreglering

Ett hårt arbete pågår i många verksamheter för att kunna erbjuda våra barn och elever en god omsorg och ett lärande i denna svåra tid. Distansutbildning kommer att utgöra en del av lösningen i många verksamheter. Politiker och högre tjänstemän har också i media förmanat eleverna att inte betrakta denna period som en ledighet. Även …

Nytt år, nya utmaningar…

Då är vi igång med att utveckla det hälsofrämjande och förebyggande arbetet 2020. Tisdag den 7:e januari höll jag föreläsning i Vara kommun om ”Hälsa för lärande – Lärande för hälsa.” – den kunskapsöversikt som jag skrivit för Skolverket. Vara kommuns informatör gjorde ett fint reportage med intervju som du kan läsa här: Vi har …

Medierat lärande för det 21:a århundradet

Jag är glad och stolt över vår senaste bok kring medierat lärande som precis släppts i samarbete med National Institute of Education i Singapore (NIE) i höst. I mitt kapitel beskriver jag historiken kring metakognition och exekutiva funktioner, med referens till Vygotskijs och Lurias forskning, samt Feuersteins forskning kring medierat lärande. Jag beskriver där hur …

Recension av boken

Jag är glad över den fina recensionen i tidningen Specialpedagogik av min senaste bok ”Att utveckla förmågor på vetenskaplig grund i skolan”. Du kan läsa hela recensionen genom att klicka på länken nedan:

”Att utveckla förmågor på vetenskaplig grund – i skolan”

Då är äntligen min nya bok ”Att utveckla förmågor på vetenskaplig grund – i skolan” på väg till tryckning. Den beräknas börja levereras i januari. I boken tar jag min utgångspunkt i läroplanernas formuleringar att elever ska lära sig kunskaper och utveckla förmågor. Men, hur kan vi förstå relationen mellan kunskaper och förmågor? Och vad …

Nu utvecklar vi det operativa OCH det strategiska elevhälsoarbetet!

Hur bygger man en elevhälso-organisation som håller, med fokus på främjande och förebyggande arbete? Bara under de senaste åren har jag tillsammans med kollegor på Skolutvecklarna Sverige haft förmånen att arbeta med att utveckla elevhälsoarbetet i ett antal kommuner, skolor och elevhälsoteam. Bland annat har vi arbetat inom ramen för Skolverkets Samverkan för Bästa Skola …

×