fbpx

Boken ”Att utveckla förmågor på vetenskaplig grund i skolan”

KURSER - UTBILDNING - FÖRLAG

Petri Partanens nya bok ”Att utveckla förmågor på vetenskaplig grund i skolan”

På denna sida kommer vi att publicera material kopplat till Petri Partanens senaste bok ”Att utveckla förmågor på vetenskaplig grund i skolan”. Följ också Petris blogg där han med jämna mellanrum kommer att blogga om såväl boken, de teman som avhandlas där, PASS-modellen, skolutveckling och elevhälsoutveckling, etc.

 

Boken finns nu att beställa via vår webshop till ett förmånligt pris:

Föreläsningar om att utveckla elevers förmågor

Petri håller också föreläsningar för skolpersonal utifrån boken, anpassat utifrån de olika teman som boken berör. I föreläsningarna berör Petri t ex hur man som lärare kan arbeta med elevers målförståelse, deras strategier i lärandet, elevers motivation och metakognition samt förmåga till självbedömning. I föreläsningarna berörs vidare PASS-modellen som verktyg för att förstå elevers varierande förmågor, och hur dessa påverkar eleverna t ex inom läs- och skrivutveckling (t ex tidig läsutveckling och senare lässtrategier och läsförståelse, matematikutveckling och språkutveckling.  I föreläsningarna berörs också elevers självreglerings-, planerings- och uppmärksamhetsförmågor, och hur man kan stötta dessa genom undervisningens utformning. För äldre elever i gymnasieåldern fokuseras t ex på hur elevers förmågor påverkar deras studiestrategier, och hur man stöttar en ökad självständighet hos eleverna.

Klicka här om du vill boka en föreläsning utifrån boken.

Kort introduktion till några av bokens teman

Petri Partanen berättar här om de olika teman som berörs i boken:

 

Extramaterial till boken:

Behovsmodellen (Partanen, 2019)

Ett verktyg som kan användas vid såväl kollegialt lärande, elevhälsomöten och kartläggning och utredning av elevers behov är behovsmodellen, som beskrivs mer utförligt i kapitel 14 av boken:

Modellen kan användas såväl i arbetet med ledning och stimulans (främjande), extra anpassningar (förebyggande) och särskilt stöd (åtgärdande). I bokens kapitel finns exempel på processfrågor som kan användas i såväl kollegialt lärande i arbetslag som i kartläggnings- och utredningsarbete i specialpedagogiskt arbete och elevhälsoarbete.

Trecirkelmodellen för analys av förmågors roll i lärande

I boken beskrivs också hur man behöver koppla ihop förståelsen för PASS-förmågor på flera olika nivåer:

  1. Dels att undersöka sambanden mellan PASS-förmågor och de kunskaper som specifika uppgifter som eleverna arbetar med kräver som förkunskaper (bas) och behöver utveckla (utvecklingszon).
  2. Dessutom behöver man undersöka vilka förmågor själva arbetsformerna och undervisningens utformning kräver av eleverna
  3. Slutligen behöver man undersöka hur olika aspekter av lärmiljöerna kan förstås i relation till PASS-förmågor.

Kort sammanfattning av PASS

PASS-teorin är en vetenskapligt grundad och internationellt välbeforskad modell för att beskriva underliggande tankeförmågor eller tankeprocesser som vi människor använder i vårt lärande och beteende*. I boken beskriver Petri konkret hur denna typ av förmågor förekommer i lärandet och undervisningssituationen i skolan, samt hur man kan kartlägga sambandet mellan förmågor och undervisningens utformning.

Planning (planeringsförmåga) – Att kunna planera steg-för-steg, styra sig själv mot ett mål och kunna utvärdera sitt lärande. Relaterat till metakognition och självreglering.

Attention (uppmärksamhetsförmåga) – Att kunna bibehålla uppmärksamhet, motstå distraktion och skifta sin uppmärksamhet på ett flexibelt sätt.

Simultaneous (simultan förmåga) – Att kunna se samband, relationer, mönster, delar och helheter i lärandet, att kunna förstå logiska samband mellan kunskaper, att kunna generalisera och se paralleller mellan fenomen, begrepp och kunskapsområden.

Successive (successiv förmåga) – Att kunna uppfatta och ordna information och kunskaper i successiv och sekventiell ordning och lagra dessa minnesmässigt.

(*J.P. DAS & J Naglieri)

×