Pusselbitgroen_jpg_543ff0c1ea9e10ce78d21d88c510fb0c[1]

Dynamisk utredning och kartläggning

Syftet med en dynamisk utredning är inte att sätta en diagnos utan undersöka hur t ex ett barn eller elev kan stödjas för att stimulera optimalt lärande och utveckling. 

Fem fakta om dynamisk utredning:

  1. Grundad utifrån Vygotskijs begrepp om den proximala utvecklingszonen. 
  2. En dynamisk utredning innehåller tre steg: 1) en inledande bedömning, sedan 2) en intervention eller stöd, och så 3) en uppföljande bedömning för att undersöka om stödet gav effekt.
  3. Interventionen eller stödet i steg 2 är olika typer av feedback: metakognitiva frågor, ledtrådar (prompts), berikande av kunskaper genom demonstrationer och exempel, stöd till självreglering, verbal och ickeverbal kommunikation och prövande av olika typer av strategier för lärandet. I dynamisk utredning kallas stödet för ”mediering”.
  4. Dynamisk utredning syftar till att aktivera eleven, och skapa delaktighet och engagemang i lärprocessen.
  5. Till skillnad från en statisk utredning som bygger på elevens självständiga prestation, utvidgar man utredningen till att också undersöka vilken typ av stöd som eleven svarar positivt på.

Dynamisk utredning (internationellt Dynamic Assessment) har utvecklats utifrån en vetenskaplig kritik mot statisk testning. Med utgångspunkt från Vygotskijs begrepp proximal utvecklingszon pekar man på att statisk testning inte är fullt rättvisande för förståelsen av individens förmågor och  potential till lärande och utveckling. Många statiska test mäter aktuell funktionsnivå och barn och ungas prestation i relation till sin åldersgrupp. En del barn och unga kan i statisk testning underprestera eller felbedömas, med sänkta utvecklingsförväntningar som följd.

​Dynamisk utredning syftar till att ta vid där statisk testning slutar, genom att ta reda på under vilka villkor, på vilket sätt, genom vilket stöd och i vilken utsträckning barn och unga kan stödjas till optimal utveckling. Dynamisk utredning kan därför utgöra en bra utvidgning och även ett komplement när statisk testning genomförts. Dynamisk utredning utgör ett stöd i så kallade formativa bedömningar (Formative Assessment). ​Dynamisk utredningsmetodik används internationellt av såväl psykologer, specialpedagoger, speciallärare och logopeder m.fl, med olika yrkesspecifika instrument och procedurer.

Specialistkurs i Dynamisk tredningsmetodik för psykologer

Vi anordnar specialistkurser för psykologer i “Dynamisk utredningsmetodik (DA) kring barn och ungdom i behov av stöd”. Obs. Vårens omgång 2019 är tyvärr inställd. Kontakt oss för mer info.

Se under Aktuella kurser för uppdaterad information.

Dynamisk utredningsmetodik för specialpedagoger, speciallärare, III

Specialpedagoger, speciallärare och  logopeder eller motsvarande kompetens kan fördjupa sig i dynamisk utredningsmetodik  i vår utbildningsserie ”Handlednings- och samtalsmetodik för specialpedagoger mfl. Du  behöver först genomgå vår tredagars grundutbildning i ”Handlednings- och samtalsmetodik, I”

Se under Aktuella kurser för uppdaterad information.