fbpx
Meny Stäng

Aktuella kurser

Handlednings- och samtalsmetodik för specialpedagoger och speciallärare, I, 23-25 januari 2023.

Missa inte vår mycket uppskattade utbildning! Under kursledning av Petri Partanen lär du dig att handleda olika typer av grupper och att anpassa din handledningsmetodik till olika typer av barn- och elevhälsomöten. Lär dig hur du kan använda samtalsmetodik vid kartläggning och utredning. Lär dig olika typer av samtalsstrategier i svåra samtal och samtal för att främja motivation och problemlösningsförmåga. Kursen hålls digitalt online.

KLICKA HÄR FÖR ANMÄLAN!

Omdömen från tidigare deltagare: 4.8 på en femgradig skala (208 utvärderingar).

Några röster: ”Den bästa utbildningen jag gått som specialpedagog. Perfekt blandning mellan teori, forskning, konkreta verktyg och praktiska övningar.” Specialpedagog F-6.

Jag måste hem och pröva en del saker från de metakognitiva samtalsövningarna redan på måndag. Utbildningen kom med perfekt timing.” Speciallärare, 7-9.

Innehåll: Vår mycket uppskattade utbildning som riktar sig till specialpedagoger, speciallärare, logopeder eller motsvarande kompetenser, som vill utveckla sin roll och sina färdigheter i handlednings-, konsultations- och lärande samtalsmetodik. Utbildningen riktar sig till förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning.

Utbildningen är utvecklad med utgångspunkt från ett kognitivt, pedagogisk-psykologiskt och specialpedagogiskt perspektiv. Vi förankrar samtalsmetodiken i områden som metakognition, strategier i lärande, scaffolding, utveckling av tankeförmågor i lärandet, m.m. Du får konkreta verktyg för att hålla i såväl handledningssamtal och för att leda olika typer av elevhälsomöten och samtal i arbetslag med fokus på t ex skolutvecklande, hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbete.

Kursen omfattar tre sammanhängande dagar med möjlighet till fristående fortsättnings- och fördjupningskurser. I kursen varvas föreläsning, gruppdiskussioner och praktiska övningar. Deltagarna får en gedigen teoretisk och praktisk förankring i forskning och en praktisk handlednings- och samtalsmetodik som är tillämpbar i arbetet med barn, ungdomar och vuxna i pedagogiska verksamheter. Med stöd av dokumentationen från kursen kan du fortsätta att utveckla dina samtalsfärdigheter i vardagen efter kursen.

Kursledare: Petri Partanen, fil.dr., leg.psykolog, specialist i pedagogisk psykologi

Tid och plats: 23-25 januari 2023, på distans via nätet.

Kostnad: 11950 kr för tre heldagar, inkl dokumentation. Moms tillkommer.

Klicka här för broschyr!

Att utveckla det främjande och förebyggande elevhälsoarbetet – 16 januari 2023

Petri återkommer med en uppdaterad, fullmatad och inspirerande utbildningsdag kring hur man utvecklar ett välfungerande främjande och förebyggande elevhälsoarbete på skolan, såväl i elevhälsoteam som arbetslag. Han kommer särskilt beröra hur man kan utveckla förebyggande och hälsofrämjande insatser ur ett ”helaskolan”-perspektiv. Ni får del av konkreta verktyg för olika typer av elevhälsomöten och samtalsmetodik. Ni får tillfälle att vässa era  rutiner och ärendegångar för att säkra planering, genomförande och uppföljning av elevhälsoarbetet. Dagen är ett tillfälle för skolledare, elevhälsopersonal och team, lärare m.fl att skapa en gemensam förståelse för hur elevhälsoarbetet kan utvecklas såväl lokalt som förvaltningsövergripande. Läs kommentarer från deltagarna från senaste omgången längst ned:

Kursledare: Petri Partanen, fil.dr. och specialist i pedagogisk psykologi, leg. psykolog.
Tid och plats: 16 januari 2023 digitalt.

Pris: 2950 kr per deltagare inkl dokumentation. Är ni många (10+) från samma arbetsplats som vill delta, kontakta oss för rabatt.

Klicka här för anmälan!

Klicka här för broschyr!

Missa inte fördjupningsdagen ”Elevhälsoteamsutveckling”

Dagen därpå 17 januari ger vi en fördjupningsdag med Petri digitalt. Ett begränsat antal elevhälsoteam erbjuds fördjupningsdagen och sedan möjlighet till fortsatt handledning via lärplattform. Kontakta oss för förfrågan.

Alla priser exkl moms.

Kommentarer från tidigare omgångar:

”Tack för en otroligt bra och inspirerande föreläsningsdag! Bra med konkreta modeller för att arbeta vidare med att utveckla elevhälsoteamet, som behovsmodellen, frisk- och riskmatrisen och husmodellen.”

”En riktigt bra utbildningsdag som har både gett nya tankar men även bekräftelse på saker som vi gör bra idag.”

”Tack för en mycket bra och givande dag, många tankar väcktes! Du lyckades hålla intresset uppe hela dagen. Tack!”

”Tusen tack för en mkt innehållsrik dag! Många idéer och tankar inför fortsatt arbete.”

NY OMGÅNG! Fortsättningskurs i handlednings- och samtalsmetodik för specialpedagoger och speciallärare mfl, II, 17-18 oktober 2022.

Fördjupa din handlednings- och samtalsmetodik ytterligare, i steg 2 av handledningsutbildningen. Lär dig mer om hur olika typer av grupper fungerar, och hur du kan leda såväl arbetslag, tvärgrupper och kollegahandledningsgrupper på ett framgångsrikt sätt.

KLICKA HÄR FÖR ANMÄLAN!

Nu är det åter dags för den uppskattade fortsättningskursen i handlednings– och samtalsmetodik för specialpedagoger och speciallärare m fl. Ett tillfälle för att utveckla kunskaperna i handledningsmetodik och utbyta erfarenheter kring området pedagogisk handledning. Under dagarna kommer vi även att fortsätta fördjupa oss i Vygotskijs pedagogik och handledningsmetodik på vetenskaplig grund. VI berör också hur du kan handleda arbetslag att utveckla sitt inre främjande och förebyggande arbete samt mötesstrukturer med fokus på hälsa, lärande och undervisning.

Kursledare: Petri Partanen

Tid och plats:  17-18 oktober 2022, på distans via nätet.

Kostnad: 7650 kr för två heldagar, inkl dokumentation.

Klicka här för broschyr!

Moms tillkommer.

Certifieringskurs för specialpedagoger/-lärare mfl i PASS-modellen och CAS2 Skattningsskala, 24-25 oktober 2022, på distans via nätet.

Lär dig mer om PASS-modellen för att öka förståelsen för elevers behov i mötet med undervisningen. Lär dig om hur du kan handleda, kartlägga och utreda med hjälp av PASS-modellen. Lär dig mer om sambanden mellan PASS-förmågorna och elevers kunskapsutveckling, språk-, läs- och skriv- och matematikutveckling, och hur du kan främja lärande och förebygga skolsvårigheter.

KLICKA HÄR FÖR ANMÄLAN!

Nu finns möjligheten för dig som specialpedagog, speciallärare, logoped eller motsvarande kompetens att utbilda dig i PASS-modellen och CAS2 Skattningsskala. Under två dagar får du ta del av grunderna i PASS-modellen, bekanta dig med CAS2 Skattningsskala som är ett skattningsverktyg för att i samråd med lärare bedöma och samtala om hur barn och ungas lärande kan förstås utifrån samspelet mellan deras neurokognitiva processer i PASS-modellen och lärmiljöns och undervisningsstödets utformning, tillgängligt lärande, självreglering och scaffolding. I denna omgång har vi ett gemensamt moment tillsammans med psykologernas PASS-utbildning där vi fokuserar på hur man kan samverka med psykolog i samband med kartläggning och utredning, utifrån PASS.

Kursledare: Petri Partanen, fil.dr., leg.psykolog, specialist i pedagogisk psykologi.

Tid och plats: 24-25 oktober 2022, på distans via nätet.

Kostnad: 7450 kr exkl moms, inkl certifieringsavgift och kursdokumentation. Om du efteråt vill certifieras på CAS2 Skattningsskala kan den införskaffas via www.cas-sverige.se. Detta är inte ett krav för deltagande på kursen, utan du kan gå kursen för att fördjupa dig i PASS-modellen och bekanta dig med CAS2 Skattningsskala.

Klicka här för broschyr (pdf)!

Utbildningen genomförs webbaserat. Har du frågor kring detta kontakta oss.

Kontakta Petri Partanen för mer info: petri@skolutvecklarna.se

Certifieringskurs för psykologer i CAS2 och PASS-modellen och CAS2, 24-25 oktober 2022.

Lär dig mer om PASS-modellen för att öka förståelsen för elevers behov i mötet med undervisningen. Lär dig om hur du kan handleda, kartlägga och utreda med hjälp av PASS-modellen. Lär dig mer om sambanden mellan PASS-förmågorna och elevers kunskapsutveckling, språk-, läs- och skriv- och matematikutveckling, och hur du kan främja lärande och förebygga skolsvårigheter.

KLICKA HÄR FÖR ANMÄLAN! 

Nu kör vi en ny omgång för psykologer som vill utbilda sig i CAS2 och PASS-modellen. Under två dagar får du ta del av PASS-modellen och lära dig CAS2 som kan användas för att bedöma barn och ungas neurokognitiva förmågor. Med hjälp av PASS-förmågorna kan du bedöma hur neurokognitiva förmågor påverkar barn och ungas fungerande inom en rad områden, såväl kunskapsmässigt i lärandet som i fungerandet i skolans lärmiljöer och undervisning. I denna omgång har vi ett gemensamt moment med certifieringskursen för specialpedagog/speciallärare/logoped kring hur man kan samarbeta i samband med kartläggning och utredning, utifrån PASS.

Kursledare: Niklas Fröst, leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi/neuropsykologi. Certifierare: Petri Partanen, fil.dr., leg. psykolog, specialist i pedagogisk psykologi.

Tid och plats: 24-25 oktober 2022, på distans via nätet.

Kostnad: 7450 kr exkl moms, inkl certifieringsavgift, dokumentation.

Klicka här för broschyr (pdf)! (2022)

Uppföljnings- och specialistkurs (2 dagar) planerar att genomföras senare under 2023 för dem som önskar genomföra kursen som specialistkurs. Totalpriset blir då 16250 kr för fyra dagar. Du kan också delta i enbart uppföljningskursen om du genomgått certifieringskursen nyligen. Mer info finns i broschyren.

Kontakta Petri Partanen för mer info: petri@skolutvecklarna.se

Elevhälsoteamsutveckling med Petri Partanen, fördjupningsdag, vt23 eller på förfrågan

Elevhälsoteamsutveckling – en fördjupningsutbildning med Petri Partanen, 31 mah 2022. Denna utbildning erbjuds ett begränsat antal elevhälsoteam som tillsammans med Petri fördjupar analysen av hur elevhälsoarbetet kan utvecklas på skolan och med tillfällen att ta del av varandras erfarenheter. EHT ska ha deltagit utbildningsdagen innan den 30:e maj. Innan utbildningen tar Petri kontakt med skolans kontaktperson och läser in sig på skolans arbete för att bilda sig en uppfattning av nuläget. Efter utbildningsdagen får skolorna tillgång till en gemensam lärplattform under höstterminen där de kan dela erfarenheter och material med varandra, ställa frågor till Petri och få coachning och återkoppling på distans.

Kursledare: Petri Partanen, fil.dr. och specialist i pedagogisk psykologi, leg. psykolog.
Tid och plats: VT23 eller på förfrågan som internutbildning digitalt.

Pris: 2790 kr per person inkl dokumentation.

Klicka här för förfrågan!

Alla priser exkl moms.

NY OMGÅNG! Fördjupningskurs i Dynamisk kartläggnings- och utredningsmetodik för specialpedagoger, speciallärare och logopeder. 15-16 mars 2022 i Stockholm och distans.

Fördjupa dina kunskaper kring Dynamisk kartläggnings- och utredningsmetodik (DA). Så kan du använda DA i arbetet med pedagogiska kartläggningar och utredningar av barn och elevers behov av stöd.

KLICKA HÄR FÖR ANMÄLAN! (passerad)

Äntligen ges fördjupningskursen i Dynamisk kartläggnings- och utredningsmetodik för specialpedagoger, speciallärare och logopeder. Vi gör en särskild fördjupning i frågor som berör hur man kartlägger, utreder och använder observationer, och hur man omsätter dem för att stödja barnets/elevens strategier för lärande, metakognitiva strategier och exekutiva funktioner, såväl individuellt som inom ramen för undervisning. Vi berör vidare hur dynamiska bedömningar kan göras av barn och ungas språkliga förmågor, vid annat modersmål eller språkliga sårbarheter. I kursen berörs också PASS-modellen för lärande som bygger på Vygotskij-Lurias synsätt kring underliggande förmågor i lärandet, med mera…

Kursledare: Petri Partanen

Tid och plats:  Ges våren 2023 nästa gång.

Kostnad: 7450 kr för två heldagar, inkl dokumentation.

Klicka här för broschyr! (2022)

Moms tillkommer på alla priser.

Uppföljnings-/Specialistkurs för psykologer

Kursledare: Petri Partanen, fil.dr., leg.psykolog, specialist i pedagogisk psykologi.

Tid och plats: Specialistuppföljning, nästa omgång under ackreditering 2022

Klicka här för broschyr (förra omgången)!

Kontakta Petri Partanen för anmälan eller mer info: petri@skolutvecklarna.se