fbpx

PASS-projektet

KURSER - UTBILDNING - FÖRLAG

Elever ska erbjudas extra anpassningar och särskilt stöd utifrån sina behov, enligt skollagen. För att möta skollagens krav är det viktigt att utveckla specialpedagogiska och skolpsykologiska kartläggnings- och utredningsmetoder som bidrar till en förståelse för hur extra anpassningar och särskilt stöd kan utformas utifrån elevens förmågor och fungerande.

Tidigare forskning och erfarenheter har visat att alltför många utredningar inte kommer lärarna och elever till gagn, och att de inte alltid bidrar till en rättvisande bild av elevens förmågor. Lebeer m.fl (2012)1 undersökte bl.a. lärares, specialpedagogers och skolpsykologers uppfattningar om utredningar och deras nytta för eleverna och lärarna, och konstaterade att det fanns ett behov av att utveckla metodiken kring kartläggning/utredning.

I ”PASS-projektet” deltar psykologer och specialpedagoger i ett antal kommuner och skolor runt om i Sverige i utvecklingen av kartläggnings- och utredningsverktyg utifrån PASS-modellen, för att skapa mer meningsfulla utredningar förankrade både i pedagogisk och psykologisk forskning.

PASS-modellen är en vetenskapligt validerad modell för att beskriva underliggande neurokognitiva förmågor bakom barns lärande och utveckling, med rötter i Vygotskij-Lurias kognitiva och neuropsykologiska forskning. Tillsammans med modern kognitions- och hjärnforskning har PASS-modellen använts i utvecklingen av CAS/CAS2 – ett utredningsverktyg för psykologer att användas vid skolpsykologiska utredningar samt vid utredningar inför remisser till kliniska verksamheter, samt av kliniska psykologer vid t ex frågeställningar rörande ADHD och autism. Vidare har också ”CAS Skattningsskala” utvecklats som utgör ett stöd för dialogen mellan psykolog, specialpedagog och lärare om barnets förmågor och fungerande i lärmiljöerna, samt om de behov som kan förstås utifrån PASS-modellen i relation till läroplansmålen.

I ett pilotprojekt kring CAS under 2013-2014 har vi fått mycket god respons som indikerar att lärare uppfattar att PASS-modellen hjälper dem att få en fördjupad förståelse för elevens förmågor, fungerande och behov. Ytterligare en återkoppling är att dialogen mellan psykolog, specialpedagog och lärare i samband med utredning upplevs som positiv och stödjande. PASS-projektet pågår under 2016-2018.

19-20 mars 2018 besökte en av PASS-modellens grundare, intelligensforskaren och professorn i psykologi Jack Naglieri, samt specialpedagogen och författaren Kathleen Kryza för att föreläsa om PASS-modellen, CAS2, interventioner i skolan, mindsets och relaterade begrepp.

Hösten 2019 avslutades PASS-projektet, men forskning och utbildning med utgångspunkt från PASS fortsätter.

Vill du utbilda dig i PASS-modellen och hur man kan arbeta med främjande, förebyggande och åtgärdande arbete, läs mer under Aktuella kurser.

×