fbpx

Handlednings- och samtalsmetodik

KURSER - UTBILDNING - FÖRLAG

Handlednings- och samtalsmetodik för specialpedagoger, speciallärare mfl.

Vår mycket uppskattade utbildning riktar sig till specialpedagoger, speciallärare, logopeder eller motsvarande kompetenser. I utbildningen får du konkreta verktyg för att hålla i såväl handledningssamtal och för att leda olika typer av elevhälsomöten. Du kan använda metodiken i samtal i arbetslag med fokus på t ex skolutvecklande, hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbete. I utbildningsserien går vi igenom ett antal samtalsstrukturer och pedagogiska verktyg för att optimera lärandet på rätt sätt i rätt kontext. Du får vidare praktiska redskap för att analysera hur olika faktorer i barns och ungas förutsättningar påverkar deras lärande, att kartlägga behov i lärandet i relation till lärmiljön och undervisningen, etc. Vi reflekterar också kring rollfrågor och hur man kan utveckla sitt rolltagande i verksamheten för att påverka de organisatoriska förutsättningarna för arbetet som t ex specialpedagog, speciallärare, etc.

Utbildningen tar sin utgångspunkt i ett pedagogisk-psykologiskt och specialpedagogiskt perspektiv med gedigen forskningsförankring inom fältet. I utbildningen berörs områden som metakognition, självreglering, strategier i lärande, specialpedagogisk scaffolding, Vygotskijs proximala utvecklingszon, medierat lärande, PASS-modellen för tankeförmågor samt sambanden mellan kunskapsutveckling och förmågor i lärandet. Vidare berörs hur man kan arbeta med ett formativt arbetssätt genom såväl handledning, observation, kartläggning och bedömning, samt dynamisk utredningsmetodik, etc.

Upplägg

Kursen omfattar tre sammanhängande dagar med möjlighet till fristående fortsättnings- och fördjupningskurser, om du vill gå en processinriktad utbildning över tid. I kursen varvas föreläsning, gruppdiskussioner och praktiska övningar. Som deltagare får du en gedigen teoretisk och praktisk förankring i forskning och en praktisk handlednings- och samtalsmetodik som är tillämpbar i arbetet med barn, ungdomar och vuxna i pedagogiska verksamheter.

Kursledare

Kursledare är Petri Partanen, fil.dr. och specialist i pedagogisk psykologi. Petri har lång erfarenhet av utbildning i handlednings- och samtalsmetodik liksom dynamisk kartläggnings- och utredningsmetodik, handledning till olika yrkesgrupper inom förskola och skola, organisations- och teamutveckling, samt även egen forskning kring barns och ungas lärande och utveckling. Han har anlitats i uppdrag för Specialpedagogiska Skolmyndigheten och Skolverket, har skrivit ett antal böcker, kapitel i forskningsantologier och vetenskapliga artiklar. Han är en uppskattad föreläsare och handledare.

Utvärderingar

De senaste fem årens omgångar av handlednings- och samtalsmetodik för specialpedagoger och speciallärare har fått ett genomsnittligt betyg på 4.8 på en femgradig skala (325 utvärderingar). Några röster från utbildningarna:

”Den bästa utbildningen jag gått som specialpedagog. Perfekt blandning mellan teori, forskning, konkreta verktyg och praktiska övningar.” Specialpedagog F-6
”Halva behållningen har varit ditt sätt att modella samtalsmetodiken i praktiken. Jag har fått exempel på frågor jag själv kan ställa i svåra situationer. Det har också stärkt mig i min egen syn på vikten av bemötande och förhållningssätt.” Specialpedagog 7-9.
”Jag måste hem och pröva en del saker från de metakognitiva samtalsövningarna redan på måndag. Utbildningen kom med perfekt timing.” Speciallärare, 7-9.

”Jag fastnade särskilt i vikten av att utveckla de organisatoriska förutsättningarna och rollfrågorna som specialpedagog.” Specialpedagog, gymnasiet.

”Vi pratar mycket om att främja elevernas studiestrategier. Den metakognitiva coachingen är spiken på huvudet för både mig som speciallärare och våra mentorer.” Speciallärare, gymnasiet.

”I vuxenutbildningen möter vi elever med många riskfaktorer i ryggsäcken. Samtalsmetodiken ger verktyg för mig att både hjälpa lärarna att göra små saker i undervisningen som kan göra en skillnad, och för mig i mina möten med de vuxna studerande.” Speciallärare, Komvux.

×