fbpx

PASS-modellen

KURSER - UTBILDNING - FÖRLAG

PASS-modellen för att förstå elevers kognitiva styrkor och sårbarheter

PASS-modellen är en vetenskapligt förankrad modell för att förstå hur barns och ungas kognitiva förutsättningar påverkar lärandet och hur de är involverade i kunskapsutvecklingen. PASS refererar till fyra underliggande neurokognitiva processer/förmågor som är involverade i lärandet: ”Planning-Attention-Simultaneous-Successiv processes”.

Dessa kan översättas till fyra förmågor: Planeringsförmåga, Uppmärksamhetsförmåga, Simultan förmåga och Successiv förmåga. PASS-modellen är grundlagd utifrån kognitiv, neuropsykologisk och pedagogisk-psykologisk forskning av forskarna professor Jack Naglieri och professor JP Das. Områden som beforskats med hjälp av PASS-modellen är t ex matematisk utveckling, läs- och skrivutveckling, barns och ungas exekutiva funktioner, elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, barn och unga med annan språklig och kulturell bakgrund, elever med 2E, särskild begåvning, etc.

Utbilda er i PASS-modellen och CAS2

I svensk kontext har PASS-modellen utvecklats för att användas i arbetet för barns och ungas behov av stöd i förskola och skola. PASS är utmärkt för att förstå elevers studiestrategier och behov av stöd både i arbetet med anpassningar och särskilt stöd, liksom i det främjande arbetet.

Vi anordnar utbildning för all personal i förskola och skola i PASS-modellen. Vi utbildar också elevhälsoteam i PASS-modellen som ett gemensamt perspektiv på elevers varierande kognitiva förutsättningar. Elevhälsoteam möter ofta dessa elever i samband med arbete på individ- och gruppnivå. I utbildningarna kan vi fokusera också på frågor som rör elever med NPF, elever med utmaningar i matematik-, läs- och skrivutveckling, språkutveckling, och elever med särskilt begåvning och 2E.

Vi anordnar också certifieringsutbildningar för psykologer, specialpedagoger, speciallärare och logopeder i CAS2 som är normerade och vetenskaplig validerade instrument att användas vid kartläggning och utredning. Läs mer om utbildningarna via knappen nedan.

Utbildning i PASS och CAS2
×