fbpx

Barn- och Elevhälsa

KURSER - UTBILDNING - FÖRLAG

Barn- och Elevhälsa i förskola, grundskola och gymnasium

Att utveckla barn- och elevhälsoarbetet är ett viktigt förebyggande arbete – och en nyckelfaktor i systematisk skolutveckling. I arbetet kring barn/elever i behov av särskilt stöd testas skolans ledarskap, rutiner, normer och värden på ett konkret sätt. När elevhälsoarbetet inte fungerar, fungerar inte skolans övriga arbete heller. Men, arbetet berör inte enbart det åtgärdande arbetet, utan handlar också om hur man utvecklar ett systematiskt hälsofrämjande och förebyggande arbete, som involverar all personal och hela lärmiljön, på en förskola eller skola.

​Vi har omfattande erfarenhet av stöd för utveckling av barn- och elevhälsoarbetet, på såväl förvaltningsövergripande nivå som på förskolor och skolor runtom i Sverige. Vi skräddarsyr föreläsningar, seminarier, workshops, teamutveckling och handledning. De senaste tio åren har vi utbildat tusentals elevhälsomedarbetare och skolledare, samtlig skolpersonal, och teamutvecklat mer än hundra elevhälsoteam runt om i Sverige.

I förskolan har vi omfattande erfarenhet med att utveckla såväl enskilda förskolors och kommuners arbete kring barn i behov av stöd, arbete med att utveckla handlingsplaner, förebyggande och hälsofrämjande arbete, synsätt på behov och arbetsformer.

I grundskolan och gymnasiet har vi varit behjälpliga med såväl kartläggningar och analyser av elevhälsoarbetet, utvecklingen av teamarbetet och förankring av elevhälsouppdraget i hela organisationen. Vi har arbetat med träning och coachning för att öka kompetensen i organisationen att effektivt utveckla olika typer av mötesformer, samtalsmetodik, elevhälsomöten, handledningsmetodik etc. Vi har också omfattande erfarenhet av att hjälpa huvudmän och förvaltningsledningar att säkra upp elevhälsoarbetet inom ramen för ett systematiskt kvalitetsarbete, och att utveckla såväl övergripande som lokala riktlinjer och elevhälsoplaner, så att en önskad utveckling i riktning mot hälsofrämjande och förebyggande arbete sker.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row gap=”20″][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Elevhälsoteamet (EHT) och Elevhälsomöten

Skolsköterskor och skolläkare, kuratorer, psykologer och specialpedagoger – vad är deras uppdrag och hur får man ihop det med skolans uppdrag? Elevhälsa och inkludering – vad har det med varandra att göra? Vad är ett team, egentligen? Hur kan våra elevhälsomöten utvecklas konkret? Tvärprofessionellt arbetssätt – hur utvecklat man det? Hur går ett bra elevhälsoteamsmöte till? Hur kan man utveckla elevhälsoteamets samtalsmetodik? Hur får vi ett fokus på förebyggande och främjande arbete?[/vc_column_text][vc_column_text]

Ledarskap i elevhälsa

Vi stöttar rektorer och elevhälsochefer som önskar utveckla sitt ledarskap kring elevhälso-arbetet. Vi coachar på ett konkret sätt hur man som rektor kan utveckla t ex sin förmåga att leda ett elevhälsoteam över tid.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Barn- och Elevhälsa i förvaltningen

Vi stödjer det strategiska tänkandet på förvaltningsnivå: Vilka övergripande riktlinjer och rutiner kan behövas? Särskilda undervisningsgrupper – vilken roll spelar de? Hur får man central och lokal Elevhälsa att samverka? Vad är den bästa organisationsformen? Hur får man till balansen mellan skolledarens operativa ansvar för elevhälsoarbetet med förvaltningens ansvar för uppföljning och strategiskt ansvar?[/vc_column_text][vc_column_text]

Boken ”Att utveckla elevhälsa”

Hur kan arbetet kring elever i behov av stöd utvecklas på bästa sätt? Vad är framgångs-faktorer när man ska utveckla ett elevhälsoarbete på en skola eller i en kommun? Vilka fällor och hinder finns att ta sig förbi?

×