fbpx

Nya kurser och föreläsningar 2023 samt digital fortbildning

KURSER - UTBILDNING - FÖRLAG

Nya kurser och föreläsningar 2023 samt digital fortbildning

Missa inte dessa tre spännande utbildningar från Skolutvecklarna under 2023, eller våra digitala fortbildningar, som det står om längst ned:

Certifieringskurs i PASS och CAS 2 Skattningsskala, 21-22 mars 2023

Allt fler skolor upptäcker hur man kan utveckla en ökad förståelse för elevers varierande förutsättningar och behov med hjälp av PASS-modellen. Istället för standardiserade checklistor med anpassningar och generella NPF-anpassningar kan man utveckla en förståelse för elevers individuella förutsättningar med hjälp av PASS-teorin, grundad i modern kognitionsvetenskap. PASS-teorin kan användas både som ett perspektiv i arbetet med ledning och stimulans, men också som en del i arbetet med anpassningar, och vid pedagogiska kartläggningar och utredningar kring särskilt stöd. Vi utbildar både specialpedagoger, speciallärare, logopeder och psykologer, samt stöttar implementering i EHT och i arbetslag. Många lärare upptäcker att PASS-teorin ger en fördjupad förståelse för hur olika förmågor påverkar elevernas lärande i vardagen och i undervisningen.

Att utveckla det främjande och förebyggande elevhälsoarbetet 22 maj 2023

Nu har vi satt in en extra omgång av den mycket uppskattade utbildningsdagen med Petri Partanen 22 maj – ett perfekt tillfälle när det börjar bli dags att utvärdera läsårets elevhälsoarbete. I denna omgång kommer Petri särskilt att beröra hur man kan undvika att arbetet med extra anpassningar sväller i omfattning, och hur man utvecklar analyskompetensen för att sätta in förebyggande insatser i ett tidigt skede. Du får en verktygslåda som går att tillämpa direkt för analyser, planering av insatser, mötesstrukturer etc både i EHT, elevhälsomöten, arbetslagsmöten m.m.

Handlednings- och samtalsmetodik, I, 25-27 september 2023

Vi genomför en ny omgång av vår mycket uppskattade kurs ”Handlednings- och samtalsmetodik för specialpedagoger och speciallärare mfl” digitalt. Utveckla din samtalsmetodik för handledning och konsultation, barn- och elevhälsomöten och andra stödjande samtalsformer, under kursledning av Petri Partanen, fil.dr och specialist i pedagogisk psykologi. Kursen riktar sig till såväl förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, samt andra verksamheter med pedagogiskt uppdrag.

Digitala förinspelade föreläsningar…

…finns det gott om. Men processinriktade skräddarsydda utbildningar är ovanligare. Allt fler skolor och förvaltningar behöver anpassa sina utbildningar så att de kan genomföras flexibelt på skolorna när personalen inte är stressad, vilket är vanligt t ex i samband med terminsslut eller -start. Om det verkligen finns ett djupgående behov av att arbeta processinriktat över tid med utvecklingsfrågor så är det att föredra att kunna arbeta med dessa som en del i vardagen i ”lagoma bitar” istället för vid en enstaka studiedag. Våra förinspelade digitala utbildningar som kan ses över en termin eller läsår är mycket uppskattade, inte minst av lärare, arbetslag och elevhälsopersonal, just för att det möjliggör frihet under ansvar. Man är inte beroende av att samla all personal i en lokal, man kan gå tillbaka och titta igen på valda delar för att påminna sig och fördjupa diskussionerna, och medarbetare som missar ett tillfälle kan vara med på tåget. Till utbildningen följer förslag på diskussionsfrågor som upplevs som vardagsnära och relevanta av personalen, och möjligheter till handledningstillfällen och frågestunder live med våra föreläsare. Våra förinspelade föreläsningar skräddarsys också alltid efter en gedigen inläsning i er verksamhets nuläge och önskade läge. Därför är våra processinriktade utbildningar sällan identiska i upplägget.

Övrig kompetensutveckling

Behöver ni ta ett helhetsgrepp kring det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet på skolan eller i förvaltningen? Sväller anpassnings-pyramiden? Behöver ni utveckla det särskilda stödet? Funderar ni på hur de särskilda undervisningsgrupperna fungerar eller borde fungera i relation till övrig verksamhet? Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion kring hur vi kan stödja er. Vi har en lång erfarenhet av att göra genomlysningar och analyser och ge återkoppling och skräddarsydd utbildning.

Inga kommentarer

Lägg till din kommentar

×