fbpx

Kategori: Elevhälsa

KURSER - UTBILDNING - FÖRLAG

Att utvärdera elevhälsa

Så pågår på många håll utvärderingar och planeringsdagar. Detta inkluderar skolors elevhälsoteam och elevhälsoarbete liksom centrala stödfunktioner. En enkel tumregel i utvärderingen av arbetet är att göra en analys på organisatorisk nivå: Då kan man använda ”husmodellen” som bygger på min bok ”Att utveckla elevhälsa, och göra en organisatorisk analys (1). Hur fungerar de arbetsformer …

Från dubbla spår…

”Från dubbla spår till elevhälsa” hette det slutbetänkande i elevvårdsutredningen som lades fram år 2000, och som ledde fram till begreppet ”Elevhälsa”. I missivet kunde man läsa följande: ””—elevvårdens och skolans pedagogiska verksamhet — löper bredvid varandra, som på dubbla spår, faktiskt ibland på tredubbla spår: skolhälsovården kör på sitt spår, elevvården på sitt, skolans …

Nu utvecklar vi det operativa OCH det strategiska elevhälsoarbetet!

Hur bygger man en elevhälso-organisation som håller, med fokus på främjande och förebyggande arbete? Bara under de senaste åren har jag tillsammans med kollegor på Skolutvecklarna Sverige haft förmånen att arbeta med att utveckla elevhälsoarbetet i ett antal kommuner, skolor och elevhälsoteam. Bland annat har vi arbetat inom ramen för Skolverkets Samverkan för Bästa Skola …

”Huvudmannens ansvar”

Vi måste prata om huvudmannens ansvar. ”Huvudmannen” låter knepigt. Som en huvudfoting. Men, vi måste prata om huvudmannens styrning och ledning av barn- och elevhälsa. Låter det torrt och tråkigt? Det är det inte, för det handlar i praktiken om hur din vardag i barn- och elevhälsoarbetet påverkas och påverkar vad som faller ut i …

Precis nu är tiden för förebyggande arbete

  Precis nu är tiden för att pröva det förebyggande arbetet med elevhälsa i praktiken. Varför just nu, tänker du? Därför att nu har nya barn- och elevgrupper bildats, några veckor in i terminen har klasserna och undervisningen haft tid att etablera sig. Känner du ett arbetslag eller lärare som sliter ont just nu, där …

Låt oss prata om dynamisk utredning

I SPSMs nya stödmaterial ”Särskilt stöd för nyanlända” (1) beskrivs vikten av att arbeta med ett formativt arbetssätt kring nyanlända elever, samt dynamisk utredning som ett komplement i samband med utredning av särskilt stöd. Att förstå nyanlända elevers förutsättningar för lärande kräver andra sätt att göra bedömningar och utredningar, då många kartläggningsverktyg och testmaterial inte …

Vi måste prata om kategoriskt, relationellt och funktionellt perspektiv

  Ett begreppspar som fått stort genomslag inom specialpedagogiken är kategoriskt och relationellt perspektiv. Ibland sätts de i motsatsställning till varandra: kategoriskt perspektiv innebär att vi betraktar barn och ungas svårigheter som individbundna. Relationellt perspektiv syftar till att förstå svårigheter som något som uppstår i relation till omgivningen eller kontexten (1). Samtidigt som jag sympatiserar …

Visst tar ni er tid innan sommaren…?

Maj månad är här och sommaren närmar sig snabbt. Kanske är det snart tid att utvärdera ett verksamhetsår och planera för nästa? Visst tar ni er tid innan sommaren att summera elevhälsoarbetet på skolan och i EHT? På den centrala Barn- och elevhälsan? I barnhälsoarbetet i förskolan? Det är nu grunden för förebyggande och främjande …