Elevhaelsa[1]

Barn- och Elevhälsa

Att utveckla barn- och elevhälsoarbetet är ett viktigt förebyggande arbete – och en nyckelfaktor i systematisk skolutveckling. I arbetet kring elever i behov av särskilt stöd testas skolans ledarskap, rutiner, normer och värden på ett konkret sätt. När elevhälsoarbetet inte fungerar, fungerar inte skolans övriga arbete heller.

​Vi har omfattande erfarenhet av stöd för utveckling av elevhälsoarbetet, på såväl förvaltningsövergripande nivå som på skolor runtom i Sverige. Vi skräddarsyr föreläsningar, seminarier, workshops, teamutveckling och handledning. De senaste tio åren har vi utbildat tusentals elevhälsomedarbetare och skolledare, och teamutvecklat mer än hundra elevhälsoteam runt om i Sverige.

I förskolan har vi omfattande erfarenhet med att utveckla båd enskilda förskolors och kommuners arbete kring barn i behov av stöd, arbete med att utveckla handlingsplaner, förebyggande och hälsofrämjande arbete, synsätt på behov och arbetsformer.

Elevhälsoteamet (EHT) och Elevhälsomöten

Skolsköterskor och skolläkare, kuratorer, psykologer och specialpedagoger – vad är deras uppdrag och hur får man ihop det med skolans uppdrag? Elevhälsa och inkludering – vad har det med varandra att göra? Vad är ett team, egentligen? Hur kan våra elevhälsomöten utvecklas konkret? Tvärprofessionellt arbetssätt – hur utvecklat man det? Hur går ett bra elevhälsoteamsmöte till? Hur kan man utveckla elevhälsoteamets samtalsmetodik? Hur får vi ett fokus på förebyggande och främjande arbete?

Ledarskap i elevhälsa

Vi stöttar rektorer och elevhälsochefer som önskar utveckla sitt ledarskap kring elevhälso-arbetet. Vi coachar på ett konkret sätt hur man som rektor kan utveckla t ex sin förmåga att leda ett elevhälsoteam över tid.

Barn- och Elevhälsa i förvaltningen

Vi stödjer det strategiska tänkandet på förvaltningsnivå: Vilka övergripande riktlinjer och rutiner kan behövas? Särskilda undervisningsgrupper – vilken roll spelar de? Hur får man central och lokal Elevhälsa att samverka? Vad är den bästa organisationsformen? Hur får man till balansen mellan skolledarens operativa ansvar för elevhälsoarbetet med förvaltningens ansvar för uppföljning och strategiskt ansvar?

Boken ”Att utveckla elevhälsa”

Hur kan arbetet kring elever i behov av stöd utvecklas på bästa sätt? Vad är framgångs-faktorer när man ska utveckla ett elevhälsoarbete på en skola eller i en kommun? Vilka fällor och hinder finns att ta sig förbi?

Klicka här för att läsa mer om boken!