Pusselbitgroen_jpg_543ff0c1ea9e10ce78d21d88c510fb0c[1]

Dynamisk Utredning

Dynamisk utredning (Dynamic Assessment) har utvecklats utifrån en vetenskaplig kritik mot statisk testning. Med utgångspunkt från Vygotskijs begrepp proximal utvecklingszon pekar man på att statisk testning inte är fullt rättvisande för förståelsen av det enskilda barnet och dess potential till lärande och utveckling, eftersom man med många statiska test mäter aktuell generell funktionsnivå och barnets prestation i relation till sin åldersgrupp. En del barn kan i statisk testning underprestera eller felbedömas, med sänkta utvecklingsförväntningar som följd.

​Dynamisk utredning syftar till att ta vid där statisk testning slutar, genom att ta reda på under vilka villkor, på vilket sätt, genom vilka interventioner och i vilken utsträckning barnet kan stödjas till optimal utveckling. Dynamisk utredning kan därför utgöra en bra utvidgning och även ett komplement när statisk testning genomförts.

​Flera forskare och praktiker har utvecklat utredningsmetoder där man genom systematiskt stöd utforskar hur barnet svarar på interventioner under loppet av utredningen.

Dynamisk utredning kan också beskrivas som en form av Response-To-Intervention(RTI)-metodik och ett stöd i så kallade formativa bedömningar (Formative Assessment).

​Dynamisk utredningsmetodik används internationellt av såväl psykologer, specialpedagoger och logopeder m.fl, men med olika yrkesspecifika instrument och procedurer.

Specialistkurs för psykologer i Dynamisk utredningsmetodik kring barn i behov av stöd

Vi anordnar specialistkurs för psykologer i ”Dynamisk utredningsmetodik (DA) kring barn och ungdom i behov av stöd. Nästa omgång genomförs prel hösten 2017 med uppföljning våren 2017. Datum kommer inom kort.

Klicka här för broschyr (2015)!

Dynamisk kartläggnings- och utredningsmetodik för specialpedagoger, III

Specialpedagoger och speciallärare eller motsvarande kompetens kan fördjupa sig i dynamisk kartläggnings- och utredningsmetodik som tredje steg i vår utbildningsserie ”Handlednings- och samtalsmetodik för specialpedagoger mf.fl.

Klicka här för broschyr (2016)!