Pusselbitgroen_jpg_543ff0c1ea9e10ce78d21d88c510fb0c[1]

Dynamisk Utredning och Kartläggning

Dynamisk utredning (Dynamic Assessment) har utvecklats utifrån en vetenskaplig kritik mot statisk testning. Med utgångspunkt från Vygotskijs begrepp proximal utvecklingszon pekar man på att statisk testning inte är fullt rättvisande för förståelsen av individens förmågor och  potential till lärande och utveckling. Många statiska test mäter aktuell funktionsnivå och barn och ungas prestation i relation till sin åldersgrupp. En del barn och unga kan i statisk testning underprestera eller felbedömas, med sänkta utvecklingsförväntningar som följd.

​Dynamisk utredning syftar till att ta vid där statisk testning slutar, genom att ta reda på under vilka villkor, på vilket sätt, genom vilka interventioner och i vilken utsträckning barn och unga kan stödjas till optimal utveckling. Dynamisk utredning kan därför utgöra en bra utvidgning och även ett komplement när statisk testning genomförts. Dynamisk utredning utgör ett stöd i så kallade formativa bedömningar (Formative Assessment). ​Dynamisk utredningsmetodik används internationellt av såväl psykologer, specialpedagoger, speciallärare och logopeder m.fl, med olika yrkesspecifika instrument och procedurer.

Specialistkurs i Dynamisk Utredningsmetodik för psykologer

Vi anordnar specialistkurser för psykologer i ”Dynamisk utredningsmetodik (DA) kring barn och ungdom i behov av stöd. Nästa omgång genomförs våren 2019.

Se under Aktuella kurser för uppdaterad information.

Dynamisk kartläggnings- och utredningsmetodik för specialpedagoger, speciallärare, III

Specialpedagoger och speciallärare eller motsvarande kompetens kan fördjupa sig i dynamisk kartläggnings- och utredningsmetodik  i vår utbildningsserie ”Handlednings- och samtalsmetodik för specialpedagoger mf.fl.

Se under Aktuella kurser för uppdaterad information.