”Att utveckla förmågor på vetenskaplig grund – i skolan”

Då är äntligen min nya bok ”Att utveckla förmågor på vetenskaplig grund – i skolan” på väg till tryckning. Den beräknas börja levereras i januari.

I boken tar jag min utgångspunkt i läroplanernas formuleringar att elever ska lära sig kunskaper och utveckla förmågor. Men, hur kan vi förstå relationen mellan kunskaper och förmågor? Och vad innebär det för undervisningen?

I skolforskning lyfts begrepp som metakognition, självreglering, scaffolding och elevers strategianvändande som viktiga i lärandet. Vad innebär dessa begrepp? Hur kan vi förstå deras utveckling hos barn och unga? Hur kan undervisningen stödja dessa förmågor så de inte blir ett hinder i lärandet? Vilken roll spelar de för elevers behov av stöd?

Elevers tankeförmågor och strategier i lärandet påverkar såväl deras kunskapsutveckling, som deras hälsa och välbefinnande. I boken presenterar jag vidare PASS-modellen samt behovsmodellen som verktyg för att förstå hur elevernas förutsättningar, våra förväntningar på elevernas lärande och kunskapsutveckling, samt lärmiljöerna och undervisningens utformning samspelar.

Med vänlig hälsning, Petri Partanen

 

Kommentera